Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (“FNSS” / “Şirket”) olarak; internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizi zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemekteyiz. Bu nedenle, KVKK uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Şirket’imizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği ve kişisel verilerinizin korunması için ne gibi teknik ve idari tedbirler aldığı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK Madde 10, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz şirketler, ‘ilgili kişileri’:
a) veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
c) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d) kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
e) ilgili kişinin KVKK Madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmelidir.

İşbu Aydınlatma Metni ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. olarak bütün ziyaretçilerimize KVKK’nın 10’uncu Maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktayız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK Madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
Oğulbey Mahallesi Kumludere Caddesi No:11
06830 Gölbaşı Ankara
fnss.savunma@hs03.kep.tr
Telefon: 0 312 497 43 00

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlemekteyiz.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz Şirket’imizin İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca özlük dosyasının oluşturulması ve muhafaza edilmesi gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket içinde KVKK ve başkaca kanunlar bakımından gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, kamu güvenliğinin tesisi bakımından Milli Savunma Bakanlığı ilgili mevzuatı uyarınca ve diğer Şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve sizlerden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması amaçlarıyla, ilgili amaçların gerektirdiği ölçü ve zaman dilimi boyunca işlenmektedir.

KVKK Madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket’imiz tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK Madde 8 ve 9’da belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK Madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası alınarak veya yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK Madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmekte olup, yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecektir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK Madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için birtakım haklar düzenlemekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye bildirilmesini gerektirmektedir. Bu haklar;

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK Madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK Madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır.

Nasıl Koruyoruz?

Şirket’imiz tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için tarafımızca gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup; faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve Şirket içinde de Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Politikası’na riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK Madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan Şirket Veri Sorumlusu’na başvurabilirsiniz. Bu başvuru, Şirket’imize yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;

 • Şirket’in Oğulbey Mahallesi, Kumludere Caddesi, No:11 06830 Gölbaşı, Ankara adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) gelerek,
 • Şirket’in Oğulbey Mahallesi, Kumludere Caddesi, No:11 06830 Gölbaşı, Ankara adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
 • Şirket’in fnss.savunma@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya
 • Web sitemizin aşağıda bulunan kısmını elektronik olarak doldurarak Şirket’e gönderiniz.

Şirket’imize yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınızla ilgili olarak, KVKK Madde 13’ün 2.fıkrası uyarınca, Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince vereceğimiz cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

Veri sahibi başvuru formu

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.